ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STRZELNIE
Nauka to potęgi klucz

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

Wypełnij i złóż podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania znajdziesz na stronie internetowej w zakładce "Pliki do pobrania";

Wymagane dokumenty:  

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły;

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego kopię poświadczoną przez dyrektora;

- skrócony odpis aktu urodzenia;

- trzy fotografie;

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie ślusarz, pozostali uczniowie od lekarza rodzinnego;

- kandydaci posiadający osiagnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenia;

- laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych również dołączają odpowiednie zaświadczenia.


Wypełnione podanie wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum oraz pozostałymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15) od 28 maja do 22 czerwca.

Oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego trzeba dostarczyć do 3 lipca (wtorek) do godz.12

Ogłoszenie wyników kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Zawodowych następuje 4 lipca (środa) do godz.15 Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia składają podpis na oświadczeniu potwierdzającym wolę podjęcia nauki w danej szkole do dnia 6 lipca (piątek) do godziny 12. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych nastąpi 6 lipca do godz.15

Jeżeli szkoła nie dokona pełnego naboru w podanym terminie, składanie dokumentów zostaje wydłużone do 10 lipca (wtorek), ogłoszenie wyników nastąpi wówczas 11 lipca (godz.12)

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, ktorzy przystapili do egzaminu w późniejszym terminie, nastąpi po 20 sierpnia. Dodatkowa rekrutacja trwa do 31 sierpnia do godz.12


Zespół Szkół Zawodowych oferuje:

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Ekonomiczne

- Technikum Handlowe (darmowe prawo jazdy kat.B w ramach funduszy unijnych)


- Zasadniczą Szkołę Zawodową dla ślusarzy (nie musisz szukać praktyki, odbywa się ona w warsztatach szkolnych, nauczysz się różnych technik obróbki metalu, możesz darmowo ukończyć kurs spawacza w ramach funduszy unijnych, nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy na terenie naszego kraju jak i Unii Europejskiej, po zdanym egzaminie dostajesz certyfikat w języku angielskim)


- Zasadniczą Szkołę Wielozawodową (nauka trwa 3 lata, praktykę odbywasz w wybranym przez siebie zakładzie pracy)

Wybierając zasadniczą szkołę zawodową zdobywasz zawód!


UWAGA: W roku szkolnym 2012/2013 szkoła zwraca 50% kosztów dojazdu, a średnia ocen 4,0 uprawnia Cię do otrzymania stypendium naukowego!!!

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW